Garantie

Garantievoorwaarden

Garantie
 • Kemie garandeert gedurende een periode van vijf jaar na aflevering van dat het geleverde product bij normaal gebruik voldoet aan redelijke eisen van deugdelijkheid en betrouwbaarheid.
 • Indien binnen de in het vorige lid genoemde periode een gebrek optreedt dan draagt Kemie - indien tijdig is gereclameerd en de reclame door hem wordt geaccepteerd - zorg voor reparatie respectievelijk herlevering van het ontbrekende binnen een door de afnemer na overleg met Kemie in redelijkheid te stellen termijn.
 • Indien de reclame niet door Kemie wordt geaccepteerd, staat de afnemer beroep bij de Stichting Geschillencommissies Keukenwerkbladen open.
 • De kosten van reparatie respectievelijk herlevering respectievelijk aflevering van het ontbrekende worden als volgt verdeeld:
 1. indien het gebrek optreedt binnen één jaar na aflevering komen deze kosten geheel voor rekening van Kemie;
 2. indien het gebrek optreedt in het tweede jaar na aflevering komen deze kosten voor het 4/5 gedeelte voor rekening van Kemie;
 3. indien het gebrek optreedt in het derde jaar na aflevering komen deze kosten voor het 3/5 gedeelte voor rekening van Kemie.
 4. indien het gebrek optreedt in het vierde jaar na aflevering komen deze kosten voor het 2/5 gedeelte voor rekening van Kemie.
 5. indien het gebrek optreedt in het vijfde jaar na aflevering komen deze kosten voor het 1/5 gedeelte voor rekening van Kemie.
  De kosten van herplaatsing vallen buiten de garantie.
 • Indien Kemie niet aan het in het voorgaande lid gestelde kan voldoen, bijvoorbeeld omdat het product zich niet, althans niet meer in dezelfde vorm of hoedanigheid in zijn assortiment bevindt, zal Kemie na overleg met afnemer overgaan tot aflevering van een gelijkwaardige zaak, dan wel de koopprijs van het product, waaraan het gebrek zich heeft geopenbaard, aan afnemer terugbetalen. Indien Kemie kiest voor levering van een gelijkwaardige zaak is het bepaalde in lid 3 van overeenkomstige toepassing.
 • De datum van indiening van de klacht door de detaillist is beslissend voor de toepassing van het in lid 3 genoemde systeem.
 • Indien Kemie eenmaal op voet van dit artikel heeft gepresteerd dan blijft met betrekking tot het gerepareerde of ter vervanging geleverde product de garantie gedurende de resterende garantietermijn van het oorspronkelijke product van kracht.
 • Geringe, in de handel toelaatbaar geachte, en niet te vermijden afwijkingen waaronder in maatvoering rekening moet worden gehouden met een maattolerantie van 3 mm en in kleur en/of structuur (waarbij stalen of monsters altijd slechts een globale indruk geven van de te leveren zaak) leveren geen tekortkoming door Kemie op. Gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage en/of onoordeelkundig gebruik en/of onoordeelkundige installatie of inbouw leveren eveneens geen tekortkoming van Kemie op.
 • De afnemer wordt geacht ermee bekend te zijn, dat producten die vervaardigd zijn uit natuurlijke materialen (natuursteen, marmer, hout, e.d.) of producten waarin natuurlijke grondstoffen zijn verwerkt bij aflevering een ander uiterlijk kunnen hebben dan op basis van monster of staal is getoond of gezien.
 • Indien vast staat dat Kemie aansprakelijk is en hij in de plaats van of naast het vorenstaande schadevergoeding in geld verschuldigd is, wordt deze schadevergoeding in alle gevallen beperkt tot maximaal twee maal de tussen Kemie en de afnemer overeengekomen koopprijs van het product.
 • De afnemer kan slechts een beroep doen op garantie of Kemie anderszins aansprakelijk stellen indien hij aan al zijn verplichtingen, meer in het bijzonder zijn betalingsverplichtingen en de voorwaarden als bedoeld in het volgende artikel heeft voldaan.
 • Met het oog op de door Kemie te verstrekken garantie en ter voorkoming van onnodige schade voor een van de betrokkenen in het geval van een onder de garantie vallend gebrek is de afnemer verplicht om het door Kemie geleverde product grondig te (laten) inspecteren op eventuele gebreken en wel zo spoedig mogelijk na de aflevering, doch in ieder geval voor doorlevering aan derden of verwerking. De gevonden gebreken dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk ter kennis van Kemie te worden gebracht.
 • De afnemer is verplicht respectievelijk staat er jegens Kemie voor in dat bij de verwerking van het product op een vakkundige wijze te werk wordt gegaan en materialen worden gebruikt die toelaten dat het product, indien met het oog op de nakoming van de garantie nodig, op een gemakkelijke wijze kan worden verwijderd c.q. herplaatst.
 • Klachten van derden met betrekking tot de deugdelijkheid van het product zullen - alvorens een beroep op de garantie wordt gedaan - eerst door de afnemer in behandeling worden genomen, door hem worden beoordeeld en - indien van toepassing - door hem worden afgedaan indien deze kennelijk ongegrond zijn, dan wel aan afnemer kunnen worden toegeschreven
 • De garantie termijn van showroombladen gaat in op de datum van aflevering van het showroomblad bij de retailer.