Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE KOOP-, LEVERINGS- EN HANDELSVOORWAARDEN
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Brabant te Eindhoven onder K.v.K.nummer 17184127

Van de besloten vennootschap KEMIE B.V., gevestigd aan de Graandijk 7, 5704 RB te Helmond. (N.-B.),

De gebruiker van deze algemene voorwaarden, Kemie B.V. wordt hierna verkort aangeduid met gebruiker, wederpartij is eenieder met wie gebruiker een overeenkomst aangaat dan wel een rechtens relevante relatie onderhoudt met gebruiker waaruit wederzijds rechten en verplichtingen kunnen ontstaan.

1. Algemeen.
Op alle overeenkomsten en rechtsverhoudingen zijn onderstaande voorwaarden toepasselijk zoals deze gelden op de dag van het sluiten der overeenkomst c.q. ontstaan der rechtsverhouding. Voor zover door gebruiker wordt verwezen naar haar algemene voorwaar-den, zijn daaronder steeds te begrijpen de laatst gewijzigde voorwaar¬den. Indien de wederpartij zich bedient van algemene voorwaarden wordt de toepassing daarvan uitdrukkelijk niet aan¬vaard.

2. Toepasselijk recht.
Op alle overeenkomsten en rechten en verplichtingen die uit relaties kunnen voortvloeien, wordt het Nederlands recht van toepassing verklaard. Ten aanzien van alle geschillen, die tussen partijen rijzen en als zodanig door een als geschil wordt aange¬merkt, zal voorzover het verdrag, de wet of regeling zulks toe¬laat, uitsluitend bevoegd zijn tot kennisneming, de ter plaatse van de vestiging van de onderneming van gebruiker volgens de wet bevoegde Rechter.

3. Offertes en opdrachtbevestigingen.
Alle door gebruiker uitgebrachte offertes, waaronder mede zijn begrepen de prijsopgaven, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De offerte wordt voor partijen pas bindend, nadat deze schriftelijk door de wederpartij is aanvaard dan wel bevestigd of in een nadere overeenkomst is vastgelegd en niet voor dat tijdstip van aanvaarding door gebruiker zal zijn herroepen.

Als een door gebruiker ter ondertekening aan de wederpartij toegezonden overeenkomst niet binnen 30 dagen na verzending daarvan is ondertekend en geretourneerd, is gebruiker in elk geval ontslagen van alle verplichtingen en is zij niet gebonden aan een na het verstrijken van die termijn alsnog ondertekend exemplaar. Uitsluitend de door gebruiker afgegeven schriftelijke bevestiging van een offerte bevat de juiste inhoud en omschrijving van der partijen verplichtingen en rechten. Een daarvan door de wederpar¬tij afwijkende formulering c.q. verklaring is jegens de gebruiker niet bindend. Mondelinge offertes zijn uitsluitend bindend voor zover deze door gebruiker uitdrukkelijk zijn bevestigd of aan¬vaard.

Indien een omschrijving van de kwaliteit en/of soort en/of aantal van de goederen verschilt in de opdrachtbevestiging of nadere overeenkomst van een eerder gedane offerte of verzoek tot leve¬ring, is steeds de omschrijving in de opdrachtbevestiging en/of nadere overeenkomst de voor partijen bindende omschrijving. Tekeningen, welke bij de opdrachtbevestiging worden meegezonden, maken voor partijen deel uit van de overeenkomst. De in die tekening aangegeven maten en uitvoering zijn voor partijen bin-dend, ook als deze afwijken van de in de offerte of aanvankelijk verstrekte opdracht aangegeven maten en/of uitvoering. Indien de wederpartij meent dat een fout is geslopen in de tekening, welke deel uitmaakt van de overeenkomst, dient hij daartegen onmiddel¬lijk bezwaar te maken. Indien niet binnen 14 dagen na ontvangst van de tekening bezwaar is gemaakt, wordt de wederpartij geacht de door gebruiker vervaardigde tekening en wijzigingen te accepteren en wordt hij geacht een beroep op de onjuistheid van de tekening en/of maat- en/of uitvoering te hebben verwerkt.

4. Uitvoering en opschorting.
Gebruiker is gerechtigd een tussen partijen gesloten overeenkomst met onmiddellijke ingang als ontbonden te beschouwen, dan wel de nakoming op te schorten, indien naar het oordeel van gebruiker na het sluiten van de overeenkomst komt vast te staan dat de weder¬partij niet in staat zal zijn te voldoen aan zijn verplichtingen uit hoofde van de tussen partijen gesloten overeenkomst. Gebruiker sluit elke aansprakelijkheid wegens contractuele en/of onrechtma-tige schade uit jegens wederpartij en/of derden die zou kunnen ontstaan of ontstaat door de toepassing van de bevoegdheid uit hoofde van dit artikel.
Gebruiker is bevoegd de levering op te schorten indien de weder¬partij in verzuim verkeert doordat zij niet (tijdig) heeft voldaan aan een op haar rustende verplichting.

Indien door een omstandigheid buiten de wil van de gebruiker om gebruiker niet in staat zal zijn de bedongen leverantie uit te voeren, zal aan de wederpartij zo zij geheel of gedeeltelijk aan de op haar rustende verplichtingen heeft voldaan, tot restitutie worden overgegaan en zal de overeenkomst als niet bestaand worden aangemerkt. Voor schade voortvloeiend uit een omstandigheid welke is ingetreden buiten de wil van de gebruiker om, is gebruiker nimmer aansprakelijk. Onder deze omstandigheden worden begrepen natuur- en overige rampen, oorlogen en oorlogsgevaar, mobilisatie, brand in het bedrijf van gebruiker, belemmeringen in transport, stagnatie in de aanvoer, stakingen, oproer, overheidsmaatregelen welke de in- en/of uitvoer verhinderen of reguleren of beperken, kortom elke onmogelijkheid om de betrokken prestatie te verrichten voor zover deze niet is te wijten aan gebruiker of door toedoen van gebruiker is ingetreden.

In het geval dat de bij overeenkomst bepaalde materialen niet geleverd kunnen worden, is gebruiker ontslagen van de verplichting tot levering. Gebruiker zal in het voorkomende geval de reden van verhindering mededelen aan de wederpartij. De wederpartij zal gebruiker niet kunnen aanspreken voor door niet-nakoming of niet-tijdige nakomen voortvloeiende kosten en/of andere schade.

5. Tussentijdse prijswijzigingen en extra kosten.
Alle overeenkomsten worden afgesloten op basis van alsdan geldende prijzen. Indien na het totstandkomen van een overeenkomst een prijsverhoging in de grondstoffen optreedt, is gebruiker gerech¬tigd deze door te berekenen. Indien op dat moment van doorbereke¬ning der prijsverhoging nog geen 3 maanden te rekenen vanaf het tijdstip van sluiting der overeenkomst, zijn verstreken, is de wederpartij gerechtigd binnen 8 dagen nadat de prijsverhoging aan hem is ter kennis gekomen, de tussen partijen gesloten overeen¬komst te ontbinden. Na het sluiten van de overeenkomst nader verstrekte opdrachten worden steeds schriftelijk door gebruiker bevestigd. Indien het wijzigingen betreft van de tussen partijen gesloten overeenkomst met betrekking tot de door gebruiker te leveren prestatie, zijn de bijkomende kosten altijd en geheel voor rekening van de wederpartij.

6. Betaling.
Facturering vindt direct plaats na aflevering volgens afleverings¬bon ten zij anders overeengekomen. Betaling dient te geschieden zonder korting op compensatie en op de wijze als bij de offerte c.q. opdrachtbevestiging is aangegeven. Betaling aan derden zal nimmer als rechtsgeldige betaling kunnen worden aangemerkt. Het beroep op compensatie wordt hiermee nadrukkelijk uitgesloten. Gebruiker is gerechtigd de levering uit te stellen indien naar haar oordeel vooraf voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen door de wederpartij behoort gesteld te worden. Mocht de wederpartij de door gebruiker verlangde zekerheid niet gesteld hebben vóór het daartoe door gebruiker bepaalde tijdstip, dan heeft gebruiker het recht de uitvoering van de betrekkelijke overeenkomst op te schorten dan wel als ontbonden aan te merken met bepaling van het door de wederpartij verschuldigde bedrag, gelijk aan 40 % over het overeengekomen bedrag van de door gebruiker geleverde prestatie terzake vergoeding van daarmee verband houdende kosten, bedrijfsschade en winstderving. Gebruiker is gerechtigd in het voorkomende geval een waarborg te eisen voor vergoeding van schade, die kan ontstaan of kan worden toegebracht door toedoen van wederpartij of aan hem toe te rekenen en/of voor diens risico komende omstandigheden. Indien de kans op schade niet meer aanwezig is, en eventueel geleverde (hulp) goederen op de juiste wijze en tijden -en zonder dat sprake is van enige schade- zijn teruggeleverd, vindt verrekening c.q. restitutie van de waarborgsom plaats.

Indien betaling op rekening is overeengekomen, dient door de wederpartij betaling van de door gebruiker verzonden facturen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat betaling netto contant dient te geschieden, dient de betaling plaats te vinden gelijktijdig met de levering van de goederen c.q. diensten.

Indien gebruiker een begin heeft gemaakt met het uitvoeren van haar verplichtingen jegens wederpartij en belemmerd wordt door voorschriften of op andere wijze haar prestatie te leveren, is de wederpartij volledig gehouden de overeengekomen prestatie zijner¬zijds te voldoen, zonder dat de wederpartij nadien kan eisen dat gebruiker alsnog aan zijn verplichtingen voldoet. In afwijking van de voor de betaling gestelde termijnen van 14 dagen na factuurda¬tum, is het volledig bij overeenkomst bedongen bedrag door weder-partij verschuldigd en onmiddellijk opeisbaar in geval van faillis¬sement, surséance van betaling of aanvrage van faillissement of aanvrage van surséance van betaling, wanneer wederpartij onder curatele wordt gesteld dan wel een van zijn goederen onder bewind wordt geplaatst, wanneer enig goed van wederpartij in conservatoir of executoriaal beslag wordt genomen, wanneer de wederpartij komt te overlijden of diens onderneming wordt geliquideerd.

In het geval betaling niet tijdig plaats vindt, is debiteur een rente verschuldigd van 1% voor elke maand of gedeelte van een maand, welke verstrijkt te rekenen vanaf de vervaldag tot de dag van algehele betaling. Indien de wettelijke rente een hoger percentage bedraagt dan de contractuele, is de gebruiker gerech¬tigd de wettelijke rente in plaats van de contractuele rente in rekening te brengen.
Indien de wederpartij bestaat uit een vennootschap onder firma of uit een onderneming, die door meerdere personen wordt gedreven is elk der vennoten hoofdelijk aansprakelijk voor het geheel van alle verplichtingen.

Voor het geval betaling op de vervaldag niet heeft plaatsgevonden en na aanmaning c.q. sommatie zijdens gebruiker betaling uitblijft van het door de wederpartij verschuldigde bedrag, is gebruiker gerechtigd een advocaat of deurwaarder in de hand te nemen voor de buitengerechtelijke inning van de vordering. Voor de berekening van de buitengerechtelijke kosten zal voor niet-consumenten worden afgeweken van het bepaalde in de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten, inwerking getreden op 1 juli 2012.
Naast bovenvermelde rentevergoeding zal een percentage van 15 % voor de buitengerechtelijke incasso kosten worden berekend over het volledige verschuldigde bedrag.

Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten ten aanzien van consumenten wordt aangesloten bij de op 1 juli 2012 in werking getreden Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten en de daaruit voortvloeiende staffel incassokosten.

7. Aflevering.
De wederpartij dient zorg te dragen dat ten tijde van de afleve¬ring van de goederen, welke krachtens de overeenkomst op het door de wederpartij aangegeven adres moeten worden bezorgd, een persoon aanwezig is die bevoegd is de goederen in ontvangst te nemen, te controleren en de afleveringsbon af te tekenen dat de goederen in goede en onbeschadigde staat zijn afgeleverd.

In het geval dat de wederpartij te kort is geschoten in de nako-ming van deze verplichting is gebruiker gerechtigd de goederen op een later tijdstip af te leveren, nadat vooraf de door wederpartij nodeloos veroorzaakte vervoerskosten aan gebruiker zijn vergoed. In het geval dat een derde namens de wederpartij op het door de wederpartij aangegeven afleveringsadres verklaart namens de wederpartij gerechtigd te zijn tot het in het ontvangst nemen van de goederen, mag gebruiker op die verklaring afgaan en worden afgeleverde goederen geacht in goede en ongeschonden staat aan de wederpartij te zijn afgeleverd. Na de levering der goederen is het risico voor beschadiging en/of teniet gaan der geleverde goederen voor rekening van de wederpartij, ook als gebruiker nadien gebruik zou maken van het eigendomsvoorbehoud ingevolge het door de wederpartij geheel of gedeeltelijk onbetaald laten der factuur.

Beschadiging welke na aflevering is ontstaan door het plaatsen van de keuken en/of door uitvoering van werkzaamheden van andere personen als tegelzetters, loodgieters, elektriciens en/of weder¬partij etc. of door vandalisme of door welke andere oorzaak ook, komen voor rekening van de wederpartij. De wederpartij is nimmer gerechtigd deswege de factuur onbetaald te laten.

Indien voor het tijdstip van de levering der goederen ingevolge het transport een beschadiging is ontstaan aan de door gebruiker aan de wederpartij te leveren goederen, verplicht zich gebruiker zo spoedig mogelijk opnieuw te leveren gelijk aan hetgeen is afgesproken. Indien ter plaatse van de onderneming een specieskeu¬ze is gemaakt, dient de wederpartij zich opnieuw ter plaatse van de onderneming te begeven om zijn keuze van de aanwezige materia¬len nader aan te geven, gelijk aan het in de overeenkomst bedoelde soort materiaal.

Gebruiker is in dit geval niet aansprakelijk voor de te late levering. Indien vertraging ontstaat in leveringstijden doordat de te leveren goederen niet tijdig worden aangeleverd, is gebruiker gerechtigd de levering in zijn geheel uit te stellen dan wel naar eigen inzicht deelleveranties toe te passen voor zover zulks mogelijk is. Elke aansprakelijkheid voor te late levering wordt zijdens gebruiker uitgesloten.

Indien bij aflevering assistentie noodzakelijk is voor het afladen der goederen dient de wederpartij zorg te dragen voor aanwezigheid van dienstbare personen, zonder dat voor de inschakeling door gebruiker enige vergoeding aan de wederpartij is verschuldigd.

8. Retourzendingen en reclame.
Reclames dienen onmiddellijk bij aflevering kenbaar te worden gemaakt. Vanaf het moment dat de goederen zijn geleverd aan de wederpartij is zij ten volle aansprakelijk voor elke schade aan de goederen, welke ontstaat door onjuiste zorg voor die goederen. De wederpartij kan er geen beroep op doen dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien het reclames op de kleur en/of structuur van het materiaal betreft.

Alle andere reclames dienen plaats te vinden voordat een termijn van 8 dagen te rekenen vanaf het tijdstip van levering, zal zijn verstreken. In het geval dat de geleverde goederen door de weder¬partij zijn verwerkt, komt hem ook voor het verstrijken van de termijn van 8 dagen, geen beroep toe op het recht van reclame, omdat hij voor het verwerken van de goederen geacht kan worden te hebben erkend dat het geleverde voldoet aan de eisen bij overeen¬komst daaraan gesteld. Op kleurverschillen kan, indien het natuur¬steen betreft, derhalve nimmer een beroep worden gedaan, het risico voor kleurverschillen is voor rekening van de wederpartij. Nadat gebruiker heeft voldaan aan hetgeen hij bij overeenkomst verplicht was te leveren, kan hij niet aansprakelijk gesteld worden voor na het tijdstip van de levering ontstane verandering in de geleverde materialen, ontstaan door verwerking of welke andere oorzaak ook.

Reclames schorten nimmer het recht op betaling overeenkomstig factuur op. Voor schade-aanspraken, welke ontstaan door reclames, is gebruiker nimmer aansprakelijk noch tegenover wederpartij, noch tegenover derden tegenover wie de wederpartij zicht verplicht heeft voor een bepaald tijdstip een prestatie te verrichten.

Indien na reclame de wederpartij gebruiker niet in de gelegenheid stelt alsnog te voldoen aan zijn verplichtingen, dan is wederpar-tij gehouden terzake schadevergoeding en winstderving aan gebrui¬ker een bedrag te voldoen gelijk aan 40% van het factuurbedrag terzake geleden winstderving, kosten en schade.

9. Algemene uitsluiting van aan-sprakelijkheid en  eigendomsvoorbehoud.
Indien in afwijking van deze voorwaarden in een rechterlijke  uitspraak een aansprakelijkheid voor schade aan de wederpartij zou worden toegekend, wordt door gebruiker reeds nu voor alsdan bedongen dat de limiet voor de schade-aanspraak wordt gesteld op het factuurbedrag terzake de geleverde goederen exclusief B.T.W., zodat hoe dan ook gebruiker nimmer voor een hogere schade kan worden aangesproken dan bedoeld factuurbedrag exclusief B.T.W..

Alle door gebruiker geleverde goederen blijven nadrukkelijk haar eigendom totdat de goederen integraal zijn voldaan. Indien niet binnen de overeengekomen tijd het factuurbedrag aan gebruiker is voldaan en gebruiker na aanmaning geen betaling heeft ontvangen, is gebruiker gerechtigd de goederen bij de wederpartij of bij diegene bij wie de wederpartij heeft opgeslagen, op te halen en terug te voeren onder gelijktijdige verklaring dat de wederpartij in verzuim is gesteld en de tussen partijen gesloten overeenkomst is ontbonden. In dat geval is de wederpartij wegens kosten, schadevergoeding en inkomstenderving een bedrag verschuldigd gelijk aan 40% van het factuurbedrag.

10. Kwaliteit.
De door gebruiker aan de wederpartij getoonde monsters zijn typen van de te leveren goederen.De wederpartij kan geen beroep doen op kleur en/of structuurver¬schillen in natuursteen en/of andere materialen voor zover zij niet geheel zouden overeenkomen met het monster. Indien de weder¬partij exact kleur- en structuurverschillen wil uitsluiten, kan zij daartoe uitsluitend gebruik maken door ter plaatse van de onderneming van gebruiker de materialen te reserveren en de koop tot aankoop van speciesmaterialen te maken. Deze mogelijkheid is uitsluitend aanwezig indien alsdan onmiddellijk betaling plaats¬vindt. Voor de afname c.q. levering kan alsdan een tijdstip nader worden overeengekomen, indien gelijktijdige afname niet mogelijk zou zijn op praktische gronden.

Voor de beoordeling van de kwaliteit der geleverde goederen is bepalend de omschrijving die door gebruiker in de offerte, of indien in aansluiting op de offerte bevestiging heeft plaatsgevon¬den middels een orderbevestiging, de in de orderbevestiging of separaat schrijven gegeven omschrijving der geleverde goederen. De omschrijving van deze goederen is bij uitsluiting bepalend. De wederpartij komt geen beroep toe op andersluidende mondelinge of voordien beweerdelijk schriftelijk gemaakte verzoeken tot levering en/of andere afspraken. Indien over de beoordeling van de vraag of de geleverde goederen voldoen aan de door gebruiker opgestelde omschrijving, bij de wederpartij twijfel is gerezen, is de weder¬partij verplicht onmiddellijk gebruiker van de gerezen twijfels op de hoogte te stellen op straffe van verwerking van het recht van reclame. Indien de wederpartij hierna de geleverde goederen toch gebruikt of verwerkt, is hij gehouden de overeengekomen factuur¬prijs te voldoen en wordt hij geacht te worden verwerkt een beroep te doen op reclame c.q. wanprestatie, aangezien op hem dan de plicht rust te handelen als bedoeld in het hierboven genoemde artikel bedoelde recht van reclame.

Voor aansprakelijkheid jegens derden ten aanzien van de kwaliteit is uitsluitend de wederpartij gehouden en kan nimmer gebruiker aansprakelijk gesteld worden.

Interesse in onze producten?